Organogram

organogram ABB


Team administrateur-generaal

De stafdienst van de administrateur-generaal staat onder meer in voor:

 • de strategische planning en het doelstellingenmanagement, in het bijzonder het meerjarig en jaarlijks ondernemingsplan;
 • de organisatiebeheersing, met inbegrip van de contacten met Audit Vlaanderen;
 • de interne en externe communicatie, met inbegrip van de crisiscommunicatie;
 • het financieel management: de begroting en de boekhouding;
 • het belanghebbendenmanagement: het beheer van de relaties met de minister, de provinciegouverneurs, de Vlaamse administratie en de lokale en provinciale overheden, de belangenorganisaties, de internationale en supranationale overheden en instellingen en de academische wereld.

Leiding: Jeroen Windey


Digiteam

Digiteam is verantwoordelijk voor:

 • de interne en externe ICT-producten van ABB;
 • de informaticatoepassingen van het agentschap.

Leiding: Pieter Lenaerts


Personeel & Organisatie

De afdeling Personeel en Organisatie voert de volgende taken uit:

 • de strategische organisatieontwikkelingstrajecten;
 • het HR-beleid, met inbegrip van het beleid inzake het welzijn op het werk;
 • het beleid met betrekking tot vorming, training en opleiding;
 • de organisatiecultuur, met inbegrip van de integriteit;
 • het informatiebeheer;
 • de logistiek en facility waaronder de locatiesecretariaten;
 • de klachtenbehandeling inzake de interne werking;
 • het centraal register openbaarheid van bestuur.

Leiding: Sandra Beckers


Beleidscoördinatie & Kenniscentrum

De afdeling Beleidscoördinatie en Kenniscentrum heeft als opdracht:

 • de coördinatie van de bijdrage aan het regeerprogramma;
 • de coördinatie van de beleidsnota en de beleidsbrieven;
 • de inhoudelijke coördinatie van de begroting;
 • de coördinatie van de parlementaire vragen;
 • de coördinatie van afdelingsoverschrijdende projecten;
 • de uitbouw en het beheer van het kenniscentrum;
 • de aansturing van studies en wetenschappelijk onderzoek;
 • de bewaking van de wetskwaliteit;
 • de opvolging, de analyse en de ontsluiting van de conclusies van de rechtsgedingen;
 • de Taalwetwijzer.

Leiding: Jo Craeghs


Lokale Organisatie & Werking

De afdeling Lokale Organisatie en Werking heeft als opdracht:

 • beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie over:
  • de organisatie en werking van de lokale besturen (gemeente, OCMW's, districten, provincies, eredienstbesturen);
  • de samenstelling en de bevoegdheden van hun bestuursorganen, met inbegrip van de participatie van de burger en de openbaarheid van bestuur;
  • diverse ruimtegebonden aangelegenheden, zoals overheidsopdrachten en patrimonium, begraafplaatsen en lijkbezorging, onteigeningen en gemeentewegen.
 • klachtenbehandeling in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale besturen met betrekking tot de hierboven vermelde materies;
 • adviseren, informeren en faciliteren.

Leiding: Nicole Pijpops


Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging & Personeel

De afdeling Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging en Personeel:

 • staat in voor beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie inzake:
  • de lokale samenwerking en verzelfstandiging;
  • het lokaal personeelsbeleid;
  • het statuut van en de tuchtregeling voor lokale mandatarissen.
 • oefent het bestuurlijk toezicht uit op de lokale besturen in hierboven vermelde materies;
 • ondersteunt de Beroepscommissie Tuchtzaken (lokale en provinciale personeelsleden) en het comité C;
 • behandelt de aanvraagdossiers voor toekenning van eretekens en eretitels voor het personeel en de mandatarissen van de lokale besturen.

Leiding: Dave Van Oosterwyck


Lokale Financiën

De afdeling Lokale Financiën heeft als opdracht:

 • de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie in verband met de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) van de lokale besturen en de financiële stromen (fondsen, infrastructuursubsidies, de lokale fiscaliteit);
 • het kenniscentrum voor de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) voor lokale besturen;
 • het bestuurlijk toezicht op meerjarenplannen, budgetten, jaarrekeningen, overrulingen, herschikkingen van leningen van de lokale besturen en de lokale fiscaliteit;
 • de permanente monitoring van de financiële toestand van de besturen (knipperlichtenrapportering, ESR-rapportering, waarborgenregeling);
 • de controle op subsidies voor stedenbeleid, inburgering en integratie;
 • het beheer van de financiële stromen naar de lokale besturen, meer bepaald van de fondsen en van de infrastructuursubsidies.

Leiding: Bart Van Dooren


Beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand

De afdeling Beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand coördineert, ondersteunt en versterkt:

 • het stedenbeleid;
 • de inclusieve beleidsaanpak voor Brussel in alle gemeenschapsaangelegenheden:
  • bevordering van de Vlaamse aanwezigheid en het Nederlands in Brussel;
  • gemeenschapsvoorzieningen;
  • het EVA Muntpunt vzw;
  • het beheer van het Brusselfonds.
 • het Vlaamse en groene karakter van de Vlaamse Rand met inbegrip van de integratie van anderstaligen door onder andere geïntegreerde initiatieven;
 • het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw De Rand.

Leiding: Carolina Stevens


Gelijke Kansen, Integratie & Inburgering

De afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering staat in voor de voorbereiding en evaluatie van het gelijke kansen-, non-discriminatie-, integratie- en inburgeringsbeleid.

Concreet gaat dit om:

 • het regelgevende kader rond integratie en voor de samenwerking met de diverse partners (zoals Inter en het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering) te ontwikkelen en de uitvoering ervan op te volgen;
 • het beleid wetenschappelijk te onderbouwen en te monitoren;
 • innoverende projecten bij lokale besturen en organisaties te initiëren en te financieren;
 • via campagnes en verschillende andere infokanalen te sensibiliseren en te empoweren;
 • structureel samen te werken met middenveldpartners en hen financieel te ondersteunen;
 • samen te werken met internationale, federale en lokale actoren;
 • Het horizontale gelijkekansen- en integratiebeleid van de Vlaamse overheid te coördineren;
 • toe te zien op de navolging van het inburgeringstraject d.m.v. het opleggen van geldboetes bij inbreuken op de inburgeringsverplichtingen.

Leiding: Joke Vispoel