Investeringssubsidies Vlaams Brusselfonds: voorwaarden

Voorwaarden 

Je kan een aanvraag indienen bij het Vlaams Brusselfonds als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • de aanvrager is een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk
 • de statuten van de organisatie moeten in het Nederlands in het Belgisch Staatsblad zijn verschenen
 • de infrastructuur waarop de subsidie betrekking heeft, ligt (of zal komen te liggen)  in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • de aanvrager is eigenaar van de infrastructuur of huurder, erfpachter of gebruiker voor lange duur (ten minste 10 jaar voor onroerende goederen en ten minste 5 jaar voor roerende goederen)

Beleidsdoelstellingen Vlaams Brusselfonds 

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen zal rekening worden gehouden met de mate waarin het investeringsproject inspeelt op volgende beleidsdoelstellingen:   

 • de infrastructuur faciliteert en stimuleert (intersectorale) samenwerking tussen organisaties en instellingen, bijvoorbeeld door het gedeeld gebruik van ruimtes
 • de infrastructuur verankert zich in de buurt, bijvoorbeeld door het openstellen van (een deel van) de infrastructuur voor buurtwerkingen of door een link met de publieke ruimte
 • de infrastructuur pakt het probleem van leegstand in de hoofdstad aan, bijvoorbeeld door een kwalitatieve tijdelijke invulling ervan
 • de infrastructuur biedt een concreet en duurzaam antwoord op een vastgesteld tekort in het aanbod van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen
 • de infrastructuur is innovatief, zet in op digitale innovatie of laat toe een inhoudelijk innovatieve (piloot)werking te ontwikkelen, bijvoorbeeld een werking op het snijpunt van verschillende beleidsdomeinen
 • de infrastructuur optimaliseert de werking van de instelling, bijvoorbeeld door inrichting of aankoop van duurzaam meubilair of materiaal
 • de aanvrager streeft ernaar de infrastructuur of het materiaal duurzaam en toegankelijk op te bouwen of aan te kopen (zie punt 6.3)