Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel

De Permanente Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB) werd in 2016 in het leven geroepen door een beslissing van de Vlaamse Regering en het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Tijdens de legislatuur 2009-2014 installeerde de Vlaamse Regering een ambtelijke Task Force Brussel. Deze voorganger van de GACB had als doelstelling het Vlaams gemeenschapsbeleid in Brussel van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) te versterken door betere afspraken en een meer efficiënte taakverhouding tussen beide overheden.

De GACB is samengesteld uit de leidend ambtenaren van de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd en Sport, Onderwijs en Vorming, Welzijn, Gezondheid en Gezin en vertegenwoordigers van het coördinatieteam Brussel, Stedenbeleid, de Studiedienst van de Vlaamse Regering, de meet- en weetcel en de diensten van de leidend ambtenaar van de VGC. Het voorzitterschap wordt beurtelings waargenomen door de leidend ambtenaar van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de leidend ambtenaar van de VGC.

De opdrachten van de GACB zijn de volgende:

  1. Het actualiseren van de financiële stromen die de Vlaamse overheid in Brussel investeert.

    De Vlaamse Gemeenschap beschouwt 30% van de Brusselse bevolking als haar doelgroep voor haar beleid in Brussel en stelt 5% van de totale Vlaamse gemeenschapsuitgaven voorop om te besteden aan het Vlaamse gemeenschapsbeleid in en voor Brussel. De Brusselnorm geldt als streefcijfer voor de verschillende gemeenschapsbevoegdheden afzonderlijk (cultuur, jeugd, sport, welzijn, gezondheid, onderwijs, vorming, integratie en inburgering, stedenbeleid) en als ondergrens voor het totaal van de gemeenschapsuitgaven voor Brussel; 

  2. De decretale regelgevingsagenda’s in gemeenschapsmateries van deze regeerperiode screenen op hun toepasbaarheid in Brussel en hierover rapporteren. De Brusseltoets is een beleidsinstrument dat gebruikt wordt om alle Vlaamse decreet- en regelgeving te toetsen op de toepasbaarheid van de voorgestelde regelgeving in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en op het effect op de band tussen het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en de rest van Vlaanderen. De Brusseltoets gebeurt voor elk beleidsdomein door de bevoegde vakminister.

De GACB levert periodiek rapporten af en zorgt jaarlijks voor een actualisatie van cijfergegevens over de financiële stromen en de decretale regelgevingsagenda’s.  

De agenda van de GACB is een open agenda, in die zin dat de Vlaamse Regering en het College van de VGC samen bijkomende opdrachten kunnen geven.

Raadpleeg de rapporten van de Task Force Brussel en de GACB