Investeringssubsidies Vlaams Brusselfonds: gesubsidieerde initiatieven

2023 - goedgekeurde investeringssubsidies 

Volta – 205.093 euro

Volta werd opgericht om het gemis aan repetitie- en presentatieruimte in Brussel op te vangen. De presentatiewerking kent een eigenzinnige programmatie en draagt zo bij aan een bruisend Brussels muzieklandschap. Er worden ook workshops, infosessies en masterclasses georganiseerd, en er wordt ruimte gegeven aan opkomende muzikanten en groepen om te repeteren en te creëren en er is een residentiewerking. Volta huist tijdelijk in Studio Citygate in Anderlecht. Volta vond nu een nieuwe, tijdelijke plek in Lioncity in Molenbeek, de site met de voormalige hoofdkantoren van Delhaize. Omdat Volta ook in de toekomst steeds voor tijdelijke projecten zal gaan, wil de organisatie investeren in toekomstgerichte, circulaire en modulaire, betaalbare boxen die lange tijd meegaan en nadien verplaatsbaar zijn. De investeringssubsidie van het Vlaams Brusselfonds dekt de aankoop van 6 modulaire studio’s.

Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg (KWWZ) - 48.729 euro

De kantoren van deze vzw zijn gehuisvest in de Lakensestraat 76 in 1000 Brussel, op de tweede verdieping in de voorbouw en op twee verdiepingen in de achterbouw. Die spreiding is niet optimaal voor de werking noch voor een efficiënt ruimtegebruik. Het KWWZ wil zich volledig vestigen in de achterbouw, maar die was dringend aan renovatie toe. Het Lakenhuis huisvest ook nog andere Nederlandstalige partners in welzijn, zorg en gezondheid: het Huis voor Gezondheid, BruZEL, de Brusselse huisartsenkring, Mederi en Home-Info. Met die partners worden gemeenschappelijke ruimten gedeeld, die ook aan renovatie toe zijn en die uitgerust zullen worden met moderne technologische infrastructuur. Het KWWZ kreeg in 2022 reeds een investeringsuubsidie via het Vlaams Brusselfonds toegkend, maar werd tijdens de verbouwing geconfronteerd met sterk stijgende materiaalkosten. Daarom werd beslist een bijkomende subsidie toe te kennen voor de meerkosten voor de gedeelde, gemeenschappelijke ruimtes.  

 

Zonnelied - 75.000 euro

Zonnelied huist op een terrein in de Opzichterstraat 225 in Sint-Jans-Molenbeek. Vooraan op het terrein bouwde de vzw ‘t Zinneke een woongelegenheid voor 23 personen met een verstandelijke beperking. Achteraan op het terrein bevindt zich een oude opslagplaats – De Loods. Zonnelied zal deze verbouwen tot een inclusieve kunstenwerkplek en ontmoetingsruimte voor de buurt. Het project De Loods vloeit voort uit intense samenwerkingen van Zonnelied met (onder andere) de culturele sector en evenementen voor en door de buurt. Het voorgestelde project herleidt de bestaande opslagplaats tot haar vier gevels, waar een compact, duurzaam en efficiënt gebouw wordt ingeschoven, met ruime aandacht voor groen en ontharding. De oppervlakte van De Loods zal 366 m² bedragen, verdeeld over twee bouwlagen. Op het gelijkvloers komt een multifunctionele atelierruimte, een kleinere intieme gespreksruimte en de Fietsbieb. De tweede verdieping wordt ingenomen door een bewegingsruimte, ontwikkeld in samenspraak met Ultima Vez. Zonnelied kreeg voor dit project al een investeringssubsidie via het Vlaams Brusselfonds, maar krijgt nu een bijkomende subsidie om tegemoet te komen aan de gestegen materiaalkosten.  

 

Chez Nous Bij Ons (CNBO) - 168.018 euro

CNBO is één van de 7 door de Vlaamse Gemeenschap erkende Brusselse Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen. Op de gelijkvloerse verdieping en de kelderverdieping (160 m²) van een pand in de Kartuizersstraat in Brussel biedt de vzw daklozen en mensen in armoede een ondersteuning in de basisbehoeften (ontbijt, warme maaltijd, kleding, douche). De lokalen zijn echter in erg slechte toestand of zelfs onveilig waardoor een grondige renovatie zich opdringt. Er komt een HACCP-conforme keuken, de gelagzaal wordt heringericht met mobiel meubilair en zones voor digitaal gebruik, het sanitair blok wordt uitgebreid, alle nutsvoorzieningen, apparaten en leidingen worden vernieuwd, vochtinfiltratie wordt gesaneerd en een nooduitgang wordt voorzien. De administratieve functies verhuizen naar een ander gebouw waardoor er ook ruimte vrijkomt voor een polyvalente ruimte. Deze vzw kreeg in oktober 2021 een investeringssubsidie toegekend via het Vlaams Brusselfonds. De werken liepen echter vertraging op en er zijn aanzienlijke meerkosten door de stijging van materiaalkosten. Er werd bijgevolg beslist een bijkomende investeringssubsidie toe te kennen om het project zoals voorzien te realiseren.  

 

 

Erasmushogeschool Brussel – 249.000 euro

De Erasmushogeschool Brussel heeft momenteel een groot (ver)bouwproject lopen op Campus Kaai in Anderlecht, waar het RITCS, het Conservatorium, Design en Technologie en de ondersteunende diensten huizen. Specifiek voor het RITCS komt er een nieuwbouw met een theaterzaal, een filmstudio met multifunctionele agora en bijbehorende lokalen en worden 12 repetitie- en presentatiestudio’s met ondersteunende lokalen gerenoveerd. De infrastructuur zal expliciet opengesteld worden voor andere organisaties en voor de buurt. Erasmushogeschool wil namelijk de – volop in transformatie zijnde - (kanaal)buurt mee vormgeven en de gemeenschap mee versterken. Met de investeringssubsidie van het Vlaams Brusselfonds zal specifiek duurzame ledverlichting worden aangekocht voor de theaterzaal en de basis verlichtingsets voor de gerenoveerde repetitiestudio’s.

 

Coreatelier – 45.000 euro

Decoratelier bevindt zich momenteel in een oud fabriekspand in de Manchesterstraat 17/19 in Molenbeek. Het is een plek waar verschillende projecten en artistieke samenwerkingen geïnitieerd worden en waar een toegankelijk atelier opengesteld wordt voor kunstenaars uit verschillende disciplines. Decoratelier heeft ook een buurtwerking met participatieve bouwprojecten, een Brusselse werking met festivals en presentatiemomenten en een architecturale praktijk die tijdelijk architectuur opleverde zoals FLOW, het openluchtzwembad. Decoratelier moet verhuizen en krijgt van de gemeente Molenbeek de kans om de werking als een tijdelijke invulling  verder te zetten in een pand in de nabijgelegen Kortrijkstraat met 4 loodsen en een binnenkoer. Met de investeringssubsidie zal Decoratelier een modulaire toolkit samenstellen, die nadien op volgende locaties hergebruikt kan worden.

 

De Ark zorgtuin – 111.766 euro

In Haren tovert De Ark een perceel van 86a ingesloten tussen enkele straten en huizen om tot een biodiverse zorg- en beleeftuin voor de hele buurt. Dit project kreeg in 2022 een subsidie van het Vlaams Brusselfonds. De initiatiefnemers werden echt geconfronteerd met een aanzienlijke onderschatting van het budget door de stijgende materiaalkosten. Om hen de kans te geven dit gemeenschapsvormende project toch volledig te realiseren, werd een bijkomende subsidie toegekend.

 

Zinneke vzw - 249.483 euro

Zinneke vzw is gehuisvest in een voormalige drukkerij in de Brusselse Masuiwijk die dankzij Europese en Gewestelijke ondersteuning (EFRO) en Be Exemplary grondig gerenoveerd werd in de periode 2016-2021. Het gebouw wil niet alleen het productiecentrum voor de tweejaarlijkse Zinneke Parade zijn, maar wil ook breder een plek innemen als productiecentrum rond kunst en socio-artistieke praktijken. Daartoe blijken bepaalde investeringen die, om budgettaire redenen, niet meteen konden worden uitgevoerd, steeds meer noodzakelijk om gebouw en infrastructuur te optimaliseren en open te stellen. Ook de oude Conciërgerie zal worden gerenoveerd tot vier kleinere ruimtes voor schrijverateliers, naaiateliers, projectruimte voor (jonge) makers waarbij ze fungeert als innovatieve denkplek. Hiervoor wordt de investeringssubsidie van het Vlaams Brusselfonds ingezet. 

Brik vzw - 847.849 euro 

Vzw Brik – Student in Brussel is het dienstverleningsbureau voor de studenten van het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel. Het verenigt de krachten van de Vlaamse overheid en de Vlaamse hoger onderwijsinstellingen in Brussel. Met deze investeringssubsidie koopt Brik een pand aan voor studentenhuisvesting in de Kruitmolenstraat 43 in 1000 Brussel. Hiermee bouwt Brik verder aan de verwezenlijking van één haar beleidsdoelstellingen: het aanbieden van kwaliteitsvolle en betaalbare studentenkamers in eigen beheer. In Brussel is er immers een tekort van om en bij de 10.000 studentenkamers, dat nog zal toenemen dankzij de groei van het Nederlandstalig hoger onderwijs. Ook de betaalbaarheid van de studentenhuisvesting wordt steeds meer een probleem.

Wijkgezondheidscentrum De Brug - 300.000 euro

Het wijkgezondheidscentrum De Brug in Molenbeek kocht een aanpalend pand aan, dat zich in verouderde staat bevindt. Met deze investeringssubsidie zal het pand verbouwd worden ter uitbreiding van het bestaande wijkgezondheidscentrum. Op de gelijkvloerse verdieping komt een grote polyvalente zaal die gebruikt zal worden als vergaderzaal en activiteitenzaal. Achteraan wordt de bestaande kinéruimte aangesloten op het nieuwe pand en fors uitgebreid. Op de eerste en tweede verdieping komen telkens vier nieuwe (consultatie)ruimtes om het zorgpotentieel aanzienlijk te verhogen. Ten slotte wordt op de bovenste verdieping de bestaande eet- en ontspanningsruimte uitgebreid.

Atelier Groot Eiland - 78.450 euro

Atelier Groot Eiland baat een biowinkel en broodjeszaak uit op de Henegouwenkaai in Molenbeek en wil beide nu integreren tot één geheel: terwijl men shopt in de biowinkel kan men ook een broodje consumeren met de kaas die terug te vinden is in de winkel. Specifiek hierbij is ook dat er voor gefocust wordt op (Brusselse) lokale leveranciers. Het economisch potentieel van de biowinkel en de broodjeszaak is voor Atelier Groot Eiland steeds maar een middel om de sociale missie te realiseren: het opleiden van laaggeschoolde langdurig werkzoekenden uit het Brusselse of het aanbieden van arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie voor personen die om uiteenlopende redenen niet meer terecht kunnen in het reguliere arbeidscircuit. De investeringssubsidie zal dienen voor de herinrichting van de geïntegreerde biowinkel en broodjeszaak. 

AMVB - 84.571 euro

Het AMVB verzekert de verwerving, het beheer, het onderzoek en de valorisatie van archieven en collecties van de Nederlandstalige Brusselse erfgoedgemeenschappen. Het werkdepot van het AMVB kampt met plaatsgebrek en een effectieve capaciteitstoename van de schapruimte dringt zich op. Met deze investeringssubsidie zal het AMVB - net als in het hoofddepot - blokken met verrijdbare stellingen aankopen om de opslagcapaciteit te vergroten. Daarnaast zal de polyvalente ruimte opgewaardeerd worden door het vervangen van de gipsplaten wanden door een glazen wand en herschikking van de ruimte. De collectie wordt zo mooi zichtbaar voor het publiek en er komt een doorkijk naar de mooie binnentuin. 

Concordimmo vzw - Gezondheidspunt Christelijke Mutualiteit - 235.000 euro

De Christelijke Mutualiteit (CM) rolt sinds enige tijd het concept gezondheidspunt uit: een fysiek trefpunt dat openstaat voor iedereen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken aan zorg, gezondheid en welzijn. Met deze investeringssubsidie wordt een ‘flagship’ gezondheidspunt ingericht in de Lakensestraat. Het Brusselse gezondheidspunt zal verder uitgebouwd worden in nauwe samenwerking met het Brusselse Nederlandstalige netwerk. De infrastructuur zal daarnaast opengesteld worden voor organisaties en buurtverenigingen. 

Lokaal Dienstencentrum Ellips - 242.000 euro 

Met de verhuis naar een nieuw gebouw, in de Gisseleire Versélaan in Sint-Agatha-Berchem, wil LDC Ellips meer zichtbaar, laagdrempeliger en open naar de buurt zijn. De investeringssubsidie zal dienen voor de verbouwing en inrichting van de gelijkvloerse en kelderverdieping van het nieuwe pand. Op het gelijkvloers komen er verschillende grote ruimtes: een ontmoetingsruimte met bar (71,4 m²), een workshopruimte met keuken voor bijvoorbeeld kookateliers (40,8 m²), een grote zaal voor het opdienen van eten en het organiseren van activiteiten (135,6 m²), een gespreksruimte en een kantoorruimte. De infrastructuur zal ook opengensteld worden naar de buurt. 

Pigment - 249.000 euro

Vzw Pigment is één van de 7 door de Vlaamse Gemeenschap erkende Brusselse Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen en ondersteunt mensen die zich in een precaire verblijf- en/of woonsituatie bevinden. Onder andere via het organiseren van een laagdrempelig onthaal en een aantal basisactiviteiten biedt Pigment ontspanning, warmte, rust en ruimte. De vzw huurt de kelderruimte, gelijkvloers en eerste verdieping (voor- en achterhuis) van een gebouw in de Oppemstraat 54 in 1000 Brussel. De hygiënische en energetische staat van het gebouw is niet meer aangepast aan de huidige voorschriften om publiek te ontvangen. Bovendien leidt een onefficiënte inrichting tot plaatsgebrek. Met deze investeringssubsidie zullen de ruimtes verbouwd en heringericht worden. 

2022 - goedgekeurde investeringssubsidies

Oproep 'gemeenschapinfrastructuur als broedplek in Brussel' - 2.300.000 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

De oproep ‘gemeenschapsinfrastructuur als broedplek in Brussel’ moet de samenwerking, de verbinding en de uitbouw van het Nederlandstalige gemeenschapsnetwerk in Brussel stimuleren en versterken. Door uitwisseling kunnen organisaties elkaars inhoudelijke werking bevruchten en kunnen er nieuwe ideeën en initiatieven groeien. Het vervlechten van het weefsel van organisaties kan hun veerkracht versterken.

De doelstelling is drieledig: stimuleren van (inter)sectorale samenwerking, faciliteren van meervoudig ruimtegebruik en bijdragen aan een toekomstgerichte aanpak. Om die (inter)sectorale samenwerking te bevorderen, wordt gericht geïnvesteerd in gedeelde infrastructuur. Die gedeelde ruimtes vormen als het ware broedplekken waar nieuwe samenwerkingen en nieuwe initiatieven kunnen groeien.

Er werden twaalf broedplekken geselecteerd: unieke plaatsen in Brussel waar organisaties uit verschillende sectoren in Brussel samenwerken door een nieuw in te vullen fysieke ruimte met elkaar te delen. Op die manier worden de krachten nog meer gebundeld in Brussel om de uitdagingen in de hoofdstad samen aan te pakken.
 

Zonnelied - 550.000 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

Vzw Zonnelied baat in de Opzichterstraat in Sint-Jans-Molenbeek ’t Zinneke uit, een woongelegenheid voor 23 personen met een verstandelijke beperking. Achteraan op het terrein is er een opslagplaats, die met deze investeringssubsidie omgevormd zal worden tot De Loods.  De Loods wil een bruisende en inclusieve kunstenwerkplek en ontmoetingsruimte worden. De bewoners van ’t Zinneke zullen een betekenisvolle rol opnemen in de organisatie van de plek. Op het gelijkvloers komt een multifunctionele atelierruimte, een kleinere intieme gespreksruimte en de Fietsbieb. De tweede verdieping wordt ingenomen door een bewegingsruimte. De lokalen worden ruim opengesteld naar organisaties uit alle sectoren, uit de buurt en daarbuiten.  De huidige samenwerkingen met partners als Theater Tartaar, Platform K, vzw Leon, Ultima Vez en TOOP zullen dankzij deze nieuwe infrastructuur geïntensifieerd kunnen worden.

Vrije Universiteit Brussel - 700.000 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

Dit dossier betreft een investeringssubsidie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voor het bouwen van een vechtsporthal met het oog op de oprichting van een Vechtsportexpertisecentrum (VEC) op de campus in Etterbeek. De kerndoelstelling van het VEC is het faciliteren en versterken van de werking van Nederlandstalige sociaal-sportieve vechtsportpraktijken in Brussel. Het VEC-project omvat twee luiken: de bouw van een vechtsporthal en het organiseren van een dienstverlening voor Nederlandstalige Brusselse sociaal-sportieve vechtsportpraktijken. De vechtsporthal zal aansluitend op de bestaande VUB-sportinfrastructuur gebouwd worden en omvat een judozaal en een bokszaal . In het inhoudelijke luik biedt het VEC als ‘interdisciplinair sociaal laboratorium’ wetenschappelijke ondersteuning, adviesverlening, vorming en intervisie aan aan sociaal-sportieve vechtsportpraktijken en hun deelnemers.

Growfunding - 249.702 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

Dit dossier betreft een investeringssubsidie aan vzw Growfunding voor de verbouwing en inrichting van een pand op de hoek van de Anspachlaan en het Olivetenhof. Growfunding heeft nood aan een permanente, Brussels verankerde, uitvalsbasis. Op de eerste verdieping komt er kantoorruimte en vergaderruimte die ook gedeeld zullen worden met één of meerdere vaste partners. Op het gelijkvloers zal het concept ‘Carte Blanche’ gerealiseerd worden, een nieuwe laagdrempelige, open en gedeelde ruimte waar individuele burgers, collectieven en sociale organisaties carte blanche krijgen om samen stad te maken of stadsprojecten te ondersteunen. ‘Carte Blanche’ wil dan ook een incubator, stadslaboratorium en leeromgeving zijn. ‘Carte Blanche’ wil ook een etalage zijn om alle projecten van Growfunding extra in de kijker te zetten en Brussel te promoten als sociaal-innovatieve stad.

De Ark Brussel - 87.856 euro

Vzw De Ark Brussel biedt op haar site in Haren een dagcentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking en woonondersteuning aan. Vlakbij huurt De Ark een perceel van 86a ingesloten tussen enkele straten en huizen waar een aantal boerdijdieren op grazen. De bewoners van De Ark dragen zorg voor de dieren. Met de investeringssubsidie zal de vzw deze graasweide omvormen tot een biodiverse zorg- en beleeftuin die toegankelijk is voor alle Harenaars. Inclusie, ontmoeting, participatie, ontspanning, groen, hergebruik en ecologisch zijn daarbij sleutelwoorden. Deze groene ruimte is weliswaar een doel, maar nog meer een middel om cohesie te creëren tussen de inwoners van Haren, voor jong en oud, divers in vele facetten.

De Overbron - 10.000 euro

WZC De Overbron fungeert eveneens als een cultureel kruispunt in de wijk. Het werkt samen met culturele spelers, heeft sterke banden met het Nederlandstalig verenigingsleven in Neder-Over-Heembeek, de jeugdwerking van het gemeenschapscentrum Nohva, het Lokaal Dienstencentrum Ado Icarus en met de scholen en verenigingen in de omgeving. In die optiek werd een groentheater ingericht in de tuin waar veel activiteiten voor de bewoners en de buurt worden georganiseerd. Om het groentheater zo lang mogelijk te gebruiken, van lente tot herfst, zal het WZC met deze investeringssubsidie een stevige en duurzame stretchtent aankopen om te beschermen tegen regen en zon, wind en hitte.

CGG Brussel - 185.661 euro

Met de investeringssubidie zal CGG Brussel vzw werken uitvoeren in het pand in de Circusstraat 7B in 1000 Brussel waar sinds 2017 het project ‘Circuit’ gehuisvest wordt, een laagdrempelige ontmoetingsplek, waar men bijvoorbeeld soep of een maaltijd tegen democratische prijzen kan nuttigen. Circuit staat open voor alle personen die in contact staan met ondersteunende diensten, maar ook voor iedereen in de buurt. Circuit organiseert eveneens een activiteitenprogramma waarbij uitstappen worden georganiseerd zoals wandelingen, naar de bioscoop of naar een museum gaan. Het is ook een informatiepunt waarbij personen worden doorverwezen naar de juiste diensten, organisaties en initiatieven. Circuit wordt, naast CGG Brussel, gebruikt door tal van (intersectorale) partners voor vergaderingen, contacten met de doelgroep,… . De investeringen hebben enerzijds tot doel het gebouw gezonder te maken en anderzijds een polyvalent en inclusief gebruik te faciliteren.

 

Capital – 200.000 euro

Met deze investeringssubsidie zal CAPITAL met gerichte ingrepen de beschikbare, gedeelde ruimte in het door hen gehuurde pand te optimaliseren en beter af te stemmen op de noden van de jongeren, de verschillende partnerorganisaties en de vele activiteiten die er plaatsvinden. De bedoeling is expliciet om nieuwe samenwerkingen en kruisbestuivingen tussen jongeren en organisaties nog meer te faciliteren. Concreet wordt het formele onthaal omgevormd tot een verwelkomende, inspirerende en publieke ruimte. Er wordt een informele, laagdrempelige onthaalbalie op maat voorzien waar jongeren worden verwelkomd en informeel kunnen overleggen met de CAPITAL medewerkers. In de grote ruimte op het gelijkvloers komen drie mobiele opvouwbare tribunes die het mogelijk maken de bestaande ruimte op te splitsen in functie van de noden. Zo kunnen meerdere presentaties of workshops simultaan plaatsvinden. Er wordt maximaal gefocust op gedeeld ruimtegebruik, flexibiliteit en multifunctionaliteit. Op de verdiepingen komt een mix van individuele focus-, studie- en werkplekken, formele en informele co-creatie ruimtes en vergaderruimtes.

VZW Scheppers Anderlecht - 189.406 euro

Deze investeringssubsidie zal gebruikt worden voor de vernieuwing van het kunstgrasveld en de verlichting van het voetbalterrein van het Sint-Niklaasinstituut in Anderlecht als gedeelde infrastructuur. Het voetbalterrein wordt ook gebruikt door RWDM Girls,  voetbalclub RSCA voor jongens in het ‘purple talents project’ en Minor Ndako. Daarnaast spelen en trainen ook lokale voetbalclubs zoals Sporting Boys en Anderlecht Milan er. Al die samenwerkingen inspireerden het schoolbestuur om - naast het eigen gebruik - voluit te gaan voor het multifunctioneel gebruik van de schoolcampus en het voetbalterrein open te stellen naar de buurt en andere organisaties. De school wil zich opstellen als bewegingsvriendelijke, sportieve campus en een naschools aanbod aanbieden aan de jongeren van de school en van de buurt.

Scholengroep Brussel - GO!Muziekacademie "J.H.Fiocco" Schaarbeek - 245.640 euro

Met de investeringssubsidie zal de muziekacademie een opnamestudio bouwen voor de lessen experimentele muziek die de academie aanbiedt. De studio zal daarnaast ook ruim gedeeld worden met partners zoals de andere Nederlandstalige academies te Brussel, de Kunsthumaniora Brussel en het conservatorium van Brussel, AIF+, jonge talenten, semiprofessionele en professionele kunstenaars. Verder worden een aantal aanpassingen aangebracht aan het gebouw om een breed (en zelfstandig) gedeeld gebruik toe te laten. Er wordt een slim toegangssysteem voorzien met persoonlijke badges waardoor het gebouw en de ruimtes toegankelijk blijven, ook buiten de openingsuren van de academie (zondagen, schoolvakanties). Naast de opnamestudio zullen immers meerdere ruimtes in het gebouw breed worden gebruikt. Die ruimtes dienen licht aangepast of opgefrist te worden, en ingericht. Fiocco wil ook het lokale sociale weefsel versterken. Het domein (gebouw en tuin) zal worden opengesteld voor de buurt als ontmoetingsplaats. Er zullen bijvoorbeeld concerten en evenementen georganiseerd worden met een gemengd programma om een gemengd doelpubliek te bereiken. 

Moussem - 285.000 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht) 

Dit is een investeringssubsidie aan vzw Moussem voor de verbouwing van een pand in Anderlecht. Het in􀃁het Kunstendecreet erkende en in 2018 met de Vlaamse Cultuurprijs voor Podiumkunsten bekroonde nomadische Kunstencentrum Moussem heeft nood aan een vaste, op maat ingerichte uitvalsbasis. In het pand zullen kantoorruimte voor een gecentraliseerde administratieve werking en multidisciplinaire werkplaatsen voor de ontwikkeling van producties en in􀂟house residenties worden ondergebracht. De plek – de Moussem Studio’s - zal ook een brede ondersteunende functie bieden aan lokale en globale kunstenaars en lokale socio-culturele verenigingen. Daarbij blijft de succesformule van het nomadisch karakter, waarbij men voorstellingen programmeert bij derde partijen voor de publiekswerking, centraal staan.

 

Odisee Hogeschool - 236.401 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

Odisee Hogeschool liep een traject naar een nieuwe manier van samenwerken: Way of Working of WOW. Deze investeringssubsidie focust specifiek op de inrichting van een worklab binnen het WOW project voor de campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel. Het worklab zal een plek zijn waar medewerkers van Odisee en externe partners elkaar zullen ontmoeten, ruimte zullen delen en hopelijk komen tot co-creatie van inhoudelijke processen of projecten. Het is ook expliciet de bedoeling van Odisee om de infrastructuur te delen met de buurt, instellingen en buurtnetwerken waarbij duurzame structurele samenwerkingen worden beoogd. Het worklab zal integraal toegankelijk zijn en centraal gelegen in het gebouw waardoor de faciliteiten probleemloos kunnen worden ingezet voor externen. 

Kaaitheater - 20.000 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

Kaaitheater verhuist naar een tijdelijke locatie in de Gallaitstraat 76-78 in Schaarbeek tijdens de ingrijpende verbouwingswerken aan het pand aan het Saincteletteplein in de periode 2022-2025. Deze investeringssubsidie dient om het onthaal van de tijdelijke locatie toegankelijk te maken voor personeel, bezoekers aan voorstellingen en publiek: het inrichten van een zichtbare onthaalbalie, het aanleggen een hellend vlak voor mensen met een beperking, het aanbrengen van signalisatie en het opfrissen van een aantal ruimtes zoals werkplekken, inkomhal, keuken en vergaderruimtes. In dit alles zal rekening gehouden worden met recuperatiematerialen en materiaal dat nadien kan hergebruikt worden in het gebouw aan Sainctelette. Er zal ook beroep gedaan worden op organisaties uit de sociale economie.

LDC De Kaai - 27.914 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

Dit is een investeringssubsidie aan Lokaal Dienstencentrum De Kaai in Anderlecht voor de aankoop van professioneel keukenmateriaal om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de buurtbewoners te kunnen verlenen en voor de aankoop van een elektrische bagagefiets met uitrusting om maaltijden aan huis te leveren.  

Pool is Cool - FLOW - 6.500 euro 

Het zwembad FLOW werd in 2021 gebouwd en tijdens de zomer geopend, mede dankzij een subsidie van het Vlaams Brusselfonds. FLOW is een bovengronds zwembad met verschillende niveaus, verbonden door trappen en hellingen. Uit de werking 2021 bleek dat er hierdoor tekortkomingen zijn op vlak van toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking. Deze investeringssubsidie zal dienen om verschillende elementen qua toegankelijkheid te verbeteren, bijvoorbeeld het wegwerken van treden, het verbreden van deuropeningen of het aanbrengen van signalisatie. 

Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg - 329.546 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

Deze investeringssubsidie dient voor de verbouwing van het Lakenhuis (Lakensestraat 76, 1000 Brussel) waar het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg gevestigd is, een structurele partner van het Brusselbeleid. Het Lakenhuis huisvest ook nog andere Nederlandstalige partners in welzijn, zorg en gezondheid zoals het Huis voor Gezondheid, BruZEL, de Brusselse huisartsenkring, Mederi en Home-Info. Met deze partners worden gemeenschappelijke ruimten gedeeld, zoals vergaderinfrastructuur. De verbouwing omvat de derde en vijfde verdieping van de achterbouw waar nieuwe, hedendaagse kantoren komen voor het Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg. Ook de gemeenschappelijke ruimtes op -1, het gelijkvloers en de eerste verdieping worden grondig gerenoveerd. 

Habbekrats - 124.411 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

Om haar werking verder uit te breiden, zocht vzw Habbekrats een extra locatie in Brussel. De organisatie kreeg de kans om op de hoek van de Bergstraat 44 - Beenhouwerstraat 75-77 in 1000 Brussel een casco ruimte te huren.  De vzw dient de inrichtingskosten voor de gelijkvloerse ruimte van 400 m² te dragen en kreeg hiervoor een investeringssubsidie van het Vlaams Brusselfonds. De bedoeling is er een laagdrempelig jeugdwelzijnshuis in onder te brengen, met vier compartimenten voor de vier onderdelen van de werking: onthaal, ontmoeting, verwondering (vorming) en verbinding (hulpverlening). De werking bevindt zich op het kruispunt van de beleidsdomeinen jeugd, welzijn, onderwijs en armoedebestrijding. Het project wordt L’ILO gedoopt.

 

2021 - goedgekeurde investeringssubsidies

't Pasrel - 249.000 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

Deze investeringssubsidie wordt toegekend aan vzw ‘t Pasrel voor het financieren van de aankoop van een bouwgrond in Sint-Agatha-Berchem om er een nieuwbouw te realiseren. ’t Pasrel is een centrum in de bijzondere jeugdzorg, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid (Agentschap Opgroeien), meer bepaald een onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum, het enige in Brussel. 

Wijkpartenariaat De Schakel - 26.620 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

Vzw Wijkpartenariaat-De Schakel is één van de 7 door de Vlaamse Gemeenschap erkende Brusselse Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen (VWAWN), verenigd in het Brussels Platform Armoede en deel uitmakend van het Netwerk tegen Armoede in Vlaanderen. De missie van de vzw armoedebestrijding en sociale wijkontwikkeling in de Brabantwijk. De investeringssubsidie wordt toegekend voor het financieren van de modulaire inrichting van de lokalen van de vzw in Schaarbeek.  

Chez Nous Bij Ons - 248.999 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

Dit is één van de 7 door de Vlaamse Gemeenschap erkende Brusselse Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen verenigd in het Brussels Platform Armoede en deel uitmakend van het Netwerk tegen Armoede in Vlaanderen. De vzw wil een vangnet zijn voor daklozen en mensen in armoede die het contact met de samenleving en dienstverlening zijn verloren of er geen toegang tot hebben. Ze biedt deze mensen een ondersteuning in de basisbehoeften (ontbijt, warme maaltijd, kleding, douche) en een plek in hartje Brussel waar ze zich welkom voelen. De investeringssubsidie wordt toegekend voor het financieren van renovatiewerken in de lokalen van de vzw. 

Cosmos - 600.000 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

Vzw Cosmos, opgericht in 1998, beheert twee Vlaams erkende lokale dienstencentra (LDC) in Anderlecht. LDC Cosmos is actief in het hartje Kuregem en LDC Vives is sinds 2012 aanwezig in de Vijverwijk. Vzw Cosmos is ook een opleidings- en tewerkstellingsproject voor langdurig, laaggeschoolde werkzoekenden. LDC Vives werd begin 2017 erkend als lokaal dienstencentrum door de Vlaamse Gemeenschap. Het LDC zal verhuizen naar een nieuw pand op het Martin Luther King plein. De aankoop van dat nieuwe pand wordt ondersteund door het Vlaams Brusselfonds. 

Cosmos

Vlaamse Gemeenschapscommissie - 3.750.000 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

De Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de inrichtende machten zetten hun schouders onder een infrastructuurplan dat de pijnpunten in het Nederlandstalig deeltijds kunstonderwijs (DKO) in Brussel wil wegwerken. Er komen investeringen in de academies van Sint-Agatha-Berchem, Sint-Pieters Woluwe, Etterbeek, Jette en Schaarbeek. De Vlaamse Gemeenschap ondersteunt vanuit haar Brusselbeleid en het Relanceplan “Vlaamse Veerkracht”, de realisatie van dit infrastructuurplan en kent aan de VGC een bijkomende investeringsenveloppe toe van 3.750.000 euro om de weerhouden gezamenlijke dossiers te realiseren.

Atelier Groot Eiland - 94.817 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

Atelier Groot Eiland wil zoveel mogelijk Brusselaars met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
ondersteunen in hun zoektocht naar werk en zo armoede bestrijden. De vzw realiseert dit
door de organisatie van werkervaring, (gratis) opleiding, arbeidszorg en jobcoaching. Hierbij
gaan kwaliteit en duurzaamheid hand in hand met sociaal ondernemen. De organisatie
bestaat uit verschillende projecten, die als mini-ondernemingen werken, bijvoorbeeld Bel Akker, sinds 2015 het atelier stadslandbouw van Atelier Groot Eiland.  De vzw ontvangt een investeringssubsidie voor het inrichten van de terreinen van CourJette, aan de Schapenweg in Jette. CourJette is een zelfplukboerderij en een project voor sociale tewerkstelling en agroecologische principes. Er wordt gewerkt met het CSA-model (Community Supported Agriculture, landbouw gedragen door de gemeenschap) om een sterke en solidaire gemeenschap op te bouwen.

CourJette

Art2Work - 60.000 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

ART2WORK werd in 2007 opgericht om jonge Brusselaars (18 tot 30 jaar) zonder werk, opleiding of vorming meer kansen te geven op de arbeidsmarkt en de kloof tussen die doelgroep en de arbeidsmarkt te verkleinen aan de hand van een aantal programma’s. De organisatie werkt op het snijpunt van sociaal-cultureel-artistiek werk, arbeidstoeleiding en permanente vorming. De organisatie ontvangt een investeringssubsidie voor de herinrichting van haar lokalen met het oog op een uitbreiding van de werking. Daarnaast zal de ruimte maximaal gedeeld worden met andere organisaties waarmee wordt samengewerkt. 

Art2Work

Studio Globo - 50.000 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

Dit is een investeringssubsidie voor de vernieuwing van het inleefatelier ‘Wonen op het Dak’ in Kuregem, Anderlecht. Het traject met inleefatelier ‘Wonen op het Dak’ bestaat in Brussel sinds 2003 en heeft als doel het positief leren omgaan met diversiteit voor leerlingen van het 4e en 5e leerjaar basisonderwijs en hun leerkrachten. Een bezoek aan het inleefatelier ‘Wonen op het Dak’ wordt zowel ervoor als nadien omkaderd met lesmateriaal. Jaarlijks nemen gemiddeld 80 klasgroepen uit Brussel en Vlaanderen deel aan het traject ‘Wonen op het Dak’ in Brussel. 

Wonen op het Dak

Pool is Cool – 100.000 euro

De vzw Pool is Cool realiseerde in de zomer van 2021 het project FLOW, een tijdelijk openluchtzwembad aan de Vaartdijk in Anderlecht. FLOW is een zwembad dat groot genoeg is om sportief in te zwemmen, met ook een ondiep deel voor een veilige waterbeleving. Om de volledige site optimaal te benutten en een divers publiek aan te trekken, werd de sportieve functie van BIESTEPOOL 21+ aangevuld met bijkomende recreatieve infrastructuur en een activiteitenprogramma (zwemlessen, concerten, filmvertoningen,...) georganiseerd in samenwerking met verschillende Vlaamse en Brusselse partners (waaronder de VGC, Ancienne Belgique, Kunstenfestivaldesarts, Beursschouwburg, aangevuld door gemeentelijke spelers en lokale organisaties). De realisatie van het openluchtzwembad was een samenwerking tussen publieke instanties en private partners. In de zomer van 2021 was de infrastructuur van juni t.e.m. augustus 2021 zeven dagen per week en zes uur per dag open. De infrastructuur zal na 2021 nog minstens drie jaar uitgebaat worden door POOL IS COOL en haar partners. De infrastructuur is demonteerbaar en verplaatsbaar, dus zal er gezocht worden naar andere sites of opportuniteiten na FLOW 2021.

Flow 

Le Palace  - 20.719 euro

Ter versterking van de educatieve werking van Cinema Palace worden vier mobiele artistieke audiovisuele installaties aangekocht. De bedoeling is dat kinderen autonoom met de installaties aan de slag kunnen en de basisprincipes van film spelenderwijs onder de knie krijgen. De installaties worden ook aangeboden aan partnerorganisaties uit het Nederlandstalige netwerk, bijvoorbeeld Rekker, het jeugdfilmfestival Filem’On, de jeugdhuizen van D’Broej….  

Cinema Palace

Huis van het Nederlands - 200.000 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

Door het integreren van moderne technologie wil het Huis van het Nederlands Brussel de dienstverlening naar klanten en gebruikers optimaliseren en versterken. De investering bestaat uit:

  • een digitaal klantenbegeleidingssysteem
  • de installatie van schermen aan de balie en in de publieksruimte en cafetaria
  • de installatie van slimme borden in de leslokalen voor hybride onderwijs 
  • het uitrusten van het auditorium en vergaderruimtes met livestreammogelijkheden (en de hieraan gekoppelde audio-technologie)
  • het inrichten van een 'atelier' met digitale schermen en opname-apparatuur om nieuwe partners/gebruikers en doelgroepen (bv. jongeren) aan te trekken in de infrastructuur.
  • het plaatsen van vaste installaties die gemakkelijk te bedienen zijn om de infrastructuur coronaveilig te maken.

Huis van het Nederlands 

Muntpunt - 378.496 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

Digitalisering van de infrastructuur en de dienstverlening van Muntpunt:

- Vernieuwing van het ICT-systeem van de stadsstudiezaal : de “zichtbare” hardware in het publieksgedeelte alsook de achterliggende “onzichtbare” serveromgeving.

- Een Medialab en maakplek op +5 : acht werkplekken met krachtige computers (vier Mac en vier Windows) uitgerust met professionele software (Adobe Creative Suite, AutoCAD,…) en ondersteunende tools (tekenpads, mobiele opnameapparatuur…), wordt ingebed in een laagdrempelige leer- en maakomgeving waar informele kennisdeling, co creatie en creativiteit centraal staan.

- Audio, Video en Livestream : om Muntpunt als gebruiksinfrastructuur nog aantrekkelijker te maken voor partners en derden, en het eigen Muntpuntaanbod naar een breder publiek te kunnen brengen, is het noodzakelijk om de uitrusting en technologische middelen aan te passen aan de noden van deze tijd.

Muntpunt

2020 - projectoproep voor kleine investeringen voor Vlaams-Brusselse organisaties naar aanleiding van de coronacrisis

Minister Dalle wenste op het Vlaams Brusselfonds middelen vrij te maken om Brusselse organisaties in het kader van de coronacrisis financieel te helpen een coronaveilige doorstart of heropstart te maken via een subsidie voor kleine investeringen. In september 2020 werd de projectoproep gelanceerd aan de hand van een toelichtingsnota (pdf). De oproep was erg succesvol: aan 51 Brusselse organisaties (pdf) werd een subsidie toegekend voor kleine investeringen.