Vlaams Brusselfonds

Het Vlaams Brusselfonds werd opgericht als compensatie ten voordele van de Vlaamse Brusselaars voor de afschaffing van het kijk- en luistergeld in Vlaanderen. Het is een impulsfonds dat een brede waaier aan projecten en initiatieven rond welzijn, cultuur en onderwijs ondersteunt. Die initiatieven zijn complementair aan het inclusief gemeenschapsbeleid en beogen de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad. De middelen van het fonds worden ook ingezet om het eigendomsbeheer (o.a. onderhoud en nodige verbouwingen) aan de gebouwencomplexen van het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt te financieren.

Vanaf 2021 is het Vlaams Brusselfonds een investeringsfonds waarmee de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel - aanvullend bij het reguliere Vlaamse beleid voor Brussel – kan inspelen op infrastructuurnoden en - opportuniteiten in de hoofdstad.

De investeringssubsidies zijn bestemd voor Nederlandstalige organisaties die hun werking als Vlaamse gemeenschapsvoorziening wensen te optimaliseren en hebben betrekking op het inrichten, (ver)bouwen, uitbreiden of aankopen van infrastructuur. De projecten beslaan alle domeinen van de gemeenschapsbevoegdheden jeugd, media, gezondheid, welzijn, onderwijs, cultuur en sport of op het snijpunt van deze beleidsdomeinen.

Hiertoe werden een aantal beleidsdoelstellingen uitgestippeld :

  • de infrastructuur faciliteert en stimuleert (intersectorale) samenwerking tussen organisaties en instellingen, bijvoorbeeld door het gedeeld gebruik van ruimtes
  • de infrastructuur verankert zich in de buurt, bijvoorbeeld door het openstellen van (een deel van) de infrastructuur voor buurtwerkingen of door een link met de publieke ruimte
  • de infrastructuur pakt het probleem van leegstand in de hoofdstad aan, bijvoorbeeld door een kwalitatieve tijdelijke invulling ervan
  • de infrastructuur biedt een concreet en duurzaam antwoord op een vastgesteld tekort in het aanbod van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen
  • de infrastructuur is innovatief, zet in op digitale innovatie of laat toe een inhoudelijk innovatieve (piloot)werking te ontwikkelen, bijvoorbeeld een werking op het snijpunt van verschillende beleidsdomeinen
  • de infrastructuur optimaliseert de werking van de instelling, bijvoorbeeld door inrichting of aankoop van duurzaam meubilair of materiaal
  • de infrastructuur of het materiaal is duurzaam en toegankelijk

In 2023 beschikt de minister bevoegd voor Brussel over een bedrag van 6.452.000 euro. Dit bedrag omvat een basisbedrag van 2.989.000 euro, 963.000 euro aan eigen inkomsten, 1.000.000 euro aan overdracht van middelen uit 2022. De investeringskracht van het Vlaams Brusselfonds werd in 2023 verhoogd met 1.500.000 euro om tegemoet te komen aan de stijgende kosten bij investeringsnoden voor de uitbouw, vernieuwing of herinrichting van gemeenschapsinfrastructuur van Vlaamse organisaties en instellingen in Brussel.