Polsslag Brussel: nieuwe mogelijkheden voor de festival- en evenementensector

Datum
01-09-2022

Aanleiding

In het verlengde van de eerste Brusselse Trefdag op 14 september 2021 werd een werkgroep Festivals/Evenementen opgericht, samengesteld uit organisatoren die ondersteund worden binnen de subsidielijn ‘Polsslag Brussel’ aangevuld met vertegenwoordigers van het kabinet van minister Dalle en de administratie (team Coördinatie Brussel). Die werkgroep, die regelmatig terugkoppelt met de voltallige groep van festivalorganisaties binnen ‘Polsslag Brussel’, heeft als opdracht om te onderzoeken hoe de festivalsector optimaal invulling kan geven aan de criteria van de in 2021 vernieuwde subsidielijn en op welke manier de sector hierin ondersteund kan worden.

De festivalsector toonde zich vragende partij voor meer inhoudelijke verdieping, meer financiële zekerheid en minder planlast. Op basis van de aanbevelingen die vanuit de sector werden bezorgd, werkten het kabinet en de administratie een voorstel uit dat aan de voltallige groep van organisatoren werd gepresenteerd.

1e vernieuwing: de mogelijkheid om een impulstraject op te starten

Er werd voor geopteerd om de subsidielijn, die nog maar pas in 2021 werd vernieuwd, niet opnieuw aan te passen, maar om binnen de contouren van de huidige subsidiegids naar oplossingen te zoeken die tegemoetkomen aan de behoeften van de festivalsector. Zo krijgen organisatoren van festivals en grote evenementen vanaf 2023 de mogelijkheid om, binnen de subsidielijn ‘Polsslag Brussel’, een impulstraject op te starten, waarbij de subsidieaanvrager en de Vlaamse overheid - Coördinatie Brussel een engagement aangaan voor maximaal drie opeenvolgende edities, onder voorbehoud van de jaarlijkse evaluaties.

Wie een impulstraject wil opstarten, krijgt de kans om gedurende een periode van maximaal drie opeenvolgende edities dieper in te gaan op een aspect dat de maatschappelijke relevantie van het festival/evenement vergroot. De subsidiegids ‘Polsslag Brussel’ bevat een lijst met speerpunten (p. 10; punt. 3.4) ter inspiratie voor organisaties die een impulstraject willen opstarten. De maatschappelijke meerwaarde van een project kan vergroot worden door in te zetten op bv. participatie, diversiteit, de kracht van het Nederlands, intergenerationele dynamieken, kwetsbaren in onze samenleving, gebruik van de openbare ruimte...

Organisatoren van festivals en grote evenementen die in een impulstraject willen stappen, maken hiervoor gebruik van het reguliere subsidieformulier, waarbij zowel subsidievorm 3 wordt aangekruist (“een impulssubsidie voor een nieuw initiatief”) als één of meerdere subsidiecategorieën (“een project dat Brussel en Vlaanderen met elkaar verbindt”; “een hoofd- en grootstedelijk project dat de uitstraling van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen bevordert” en/of “een stadsinnovatief project dat het maatschappelijk weefsel, de samenhang en de leefbaarheid van onze hoofdstad Brussel versterkt”).

Bij de eerste aanvraag voor een impulssubsidie schetst de subsidieaanvrager in grote lijnen het volledige traject (van maximaal drie opeenvolgende edities) met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke dimensie. Het eerste projectjaar wordt gedetailleerd uitgewerkt in het dossier. Daarnaast moet worden toegelicht op welke wijze het initiatief inhoudelijk zal verankerd worden. Het is dus de bedoeling dat de maatschappelijke dimensie die tijdens het impulstraject wordt ontwikkeld ook nadien onderdeel blijft van het festival/evenement. Binnen een impulstraject dient er voor elke editie een nieuwe subsidieaanvraag te worden ingediend.

Van subsidieaanvragers die met een festival of groot evenement in een impulstraject stappen, wordt verwacht dat zij de expertise die tijdens het traject werd opgedaan delen met andere actoren binnen het Vlaams-Brussels netwerk.

De projectbegeleiding die het team Coördinatie Brussel aanbiedt, blijft behouden.

Het staat organisatoren van festivals en grote evenementen uiteraard vrij om niet in een impulstraject te stappen, maar om (jaarlijks) een eenmalige projectsubsidieaanvraag in te dienen (zoals dat de voorbije jaren gebeurde).

2e vernieuwing: vaste indiendata voor subsidiedossiers van festivals/evenementen bij Coördinatie Brussel

Om organisatoren van festivals en grote evenementen die ondersteund worden binnen de subsidielijn ‘Polsslag Brussel’ zo snel mogelijk zekerheid te kunnen geven over mogelijke subsidiëring, werd besloten om deze projecten te clusteren in functie van de periode waarin ze plaatsvinden. De deadline voor het indienen van aanvraagdossiers voor festivals en grote evenementen binnen dezelfde cluster wordt gelijkgeschakeld.

1 november (van het voorafgaandelijke jaar) wordt de uiterste indiendatum voor festivals en grote evenementen die plaatsvinden tussen 1 februari en 31 mei. 1 februari geldt als deadline voor projecten die tussen 1 juni en 30 september plaatsvinden. 1 juni is de uiterste indiendatum voor festivals en grote evenementen die plaatsvinden tussen 1 oktober en 31 januari (van het daaropvolgende jaar).

In schemavorm toegepast op de komende periode:

  • Uiterste indiendatum 1/11/2023 voor festivals/evenementen 1/2/2024 - 31/5/2024;
  • Uiterste indiendatum 1/2/2024 voor festivals/evenementen 1/6/2024 - 30/9/2024;
  • Uiterste indiendatum 1/6/2024 voor festivals/evenementen 1/10/2024 - 31/1/2025.

De nieuwe indientermijnen gelden ook voor festivals en evenementen die niet in een impulstraject stappen.

Om de planlast te beperken, hoeven organisaties die meerdere festivals of grote evenementen per jaar organiseren slechts één dossier in te dienen.